• زاهدان - خیابان امیرالمومنین ،نرسیده به خیابان مصطفی خمینی ،کیف و کفش چرمینه
منقضی شده